N06200
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

ASME/ASTM SB 564 SB 366 SB 462...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06455
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 5608 AMS 5772 AMS 58...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06617
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS5888 AMS5889 AMS5887 AS...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N04404
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

(ASTM)(ASME)(AMS)(JIS)(DIN)(GB...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N04400
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 4544 AMS 4675 AMS ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
K93600
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

7726 7727 7728 B388 B753 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
K93603
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

7726 7727 7728 B388 B753 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N02200
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N02201
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5553 ASTM B163 ASTM B725 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N02205
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N02700
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N04401
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N04405
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 4674 MAS 7234 ASTM B-16...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N05500
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06002
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS5754 AMS5536 AMS5831 AM...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06022
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06025
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B166 ASTM B168 ASTM/ASME...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06030
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM/ASME SB 582 SB 581/B 581B...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06035
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06075
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06230
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS5831 AMS5838 AMS 5786 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06600
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5540 ASTM B166 ASTM B1...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06601
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B166 ASTMB168 ASTMB167 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06625
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5666 AMS 5837 AMS 559...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06635
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5879 ASTM/ASME GB JIS...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06686
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B462 ASTM B564 ASTM B...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06690
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B564 ASTM B167 ASTM B829...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06693
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B166 ASTM B168 ASTM B167 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N06985
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B581 ASTM B582 ASTM B...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07022
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07041
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

5545 5712 5800 5712

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07208
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5951 AMS 5915 ASTM/A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07214
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5799 AMS 5838 AMS 5786, ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07263
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5872 AMS 5886 AMS 596...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07718
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B637 ASTM B670 ASTM B906...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07722
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM/ASME SB 575/B 575 SB 574/...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07725
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B805 AMS ASTM/ASME GB JIS...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07750
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS5667 AMS5670 AMS5671 A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N07751
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08020
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B462 ASTM B472 ASTM B4...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08120
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5831 AMS 5794 AMS 5916...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08330
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08333
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08800
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5766 AMS 5871 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08810
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B408 ASTM B564 ASTM A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08811
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08825
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B425 ASTM B564 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08890
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B407 ASTM B408 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N08926
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM A204 ASTM B625 ASTM B...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N09901
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5660 AMS 5661 ASTM/ASME...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N09902
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5221 AMS 5223 AMS 522...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N09925
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N09945
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10001
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM-B33 ASTM-B622 ASTM-B619....

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10003
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5607 AMS 5771...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10004
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5755 AMS 5755 AMS 5786 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10242
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10276
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B462 ASTMB564 AST...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10362
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10665
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM-B33 ASTM-B622 ASTM-B619....

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N10675
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM-B33 ASTM-B622 ASTM-B619....

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N12160
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B366 ASTM B435 ASTM B57...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N19903
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N19907
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
N19909
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5884 AMS 5892 AMS 589...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
点击加载更多

{{item.xianshi_p}}

{{item.xianshi_span1}} {{item.xianshi_em1}} {{item.xianshi_span2}} {{item.xianshi_em2}} {{item.xianshi_span3}} {{item.xianshi_em3}}
焦点话题
上海京达实业集团有限公司-网站备案/许可证号: 沪ICP备16000736号-3